Algemene Voorwaarden

1. Na aanmelding wordt een bevestiging van de inschrijving opgestuurd. Uiterlijk één week voor aanvang van de cursus ontvangt u bericht over het al dan niet doorgaan van de cursus.

2. CHINEESLEREN behoudt zich het recht voor een aanmelding tot inschrijving niet te accepteren wanneer een cursus voor de betreffende deelnemer als “niet geschikt” wordt geacht.

3. CHINEESLEREN is gerechtigd de cursus te verschuiven naar een latere datum bij bijvoorbeeld onvoldoende deelname, beschikbaarheid van de docent(en) en cursusruimte.
Hiervan wordt men voor aanvang van de cursus op de hoogte gesteld. Mocht dit zich voordoen dan heeft men het recht om zonder kosten, mits binnen 24 uur na in kennis te zijn gesteld, te annuleren.

4. Annuleren van een cursus.
Het annuleren van een cursus moet schriftelijk: per post of per e-mail aan info@chineesleren.net .
De datum van de poststempel, of de datum van de e-mail wordt als annuleringsdatum gehanteerd. Een annulering is pas definitief wanneer u van ons een bevestiging heeft ontvangen.
Annulering van een cursus na de sluitingsdatum of tijdens de cursus is niet mogelijk. Het gehele cursusgeld wordt dan in rekening gebracht.

5. CHINEESLEREN behoudt zich het recht voor om in het cursusprogramma organisatorische en/of inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

6. Alle gefactureerde bedragen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan tenzij anders vermeld op de factuur. Alle kosten ontstaan door tekortkomingen in de voldoening van de door de opdrachtgever verschuldigde bedragen zijn voor rekening van de opdrachtgever.

7. Men is niet gerechtigd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CHINEESLEREN cursusmateriaal op enigerlei wijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.

 

Chineesleren,  
Kvk 321 300 20
BTW-nr NL002426490B49